Digitaalisten apuvälineiden ja teknologian käyttäminen on nykyään arkipäivää myös yliopisto-opiskelijoiden elämässä. Diginatiivit ovat sosiaalisen median ja muiden sovellusten tottuneita käyttäjiä. Vuorovaikutus- ja kielitaidot ovat iso osa sosiaalisessa mediassa toimimista ja vaikuttamista, joten luonnollisesti digitaalisuus ja some ovat löytäneet tiensä myös yliopistojen kieli- ja viestintäkursseille, joilla näitä asioita opiskellaan käytännössä.

Skriftlig och muntlig kommunikation i svenska -kurssi on yksi osa tutkintoon vaadittavista kieliopinnoista. Opintojakso koostuu kirjallisesta viestinnästä (2 op) ja suullisesta viestinnästä (2 op). Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ottaen huomioon tilanteen tavoitteen, osapuolet ja sisällön.  Opiskelijan tulisi osata kertoa opiskelustaan ja omasta alastaan, kuvata ja selittää oman alansa ilmiöitä sekä määritellä käsitteitä, sekä ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä. Kurssilla harjoitellaan viestintää ja vuorovaikutusta erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena yhdistämällä lähiopetusta, verkko-opetusta ja opiskelijan itsenäistä opiskelua Moodle-oppimisalustaa apuna käyttäen.

Kurssilla tutustutaan erilaisten tekstilajien kirjoittamiseen. Koska blogitekstit ovat tekstilajeina löytäneet tiensä myös yliopistomaailmaan harjoitellaan argumentoivaa tekstilajia kirjoittamalla blogipostaus oman alaan liittyvästä mielipiteitä herättävästä aiheesta. Blogi lisää opetuksen vuorovaikutteisuutta ja luo myös suullisissa harjoituksissa yleensä hiljaisemmille opiskelijoille mahdollisuuden päästä ilmaisemaan ajatuksiaan ja mielipiteitään.

Digitaalisuus näkyy kurssilla myös muuten. Opiskelijat julkaisevat kurssin edetessä Padlet-alustalla ja Moodlessa materiaalia, jota voi hyödyntää tenttiin valmistautumisessa. Opiskelijoita ohjeistetaan käyttämään myös Quizlet-sovellusta, jonka avulla voi luoda erilaisia sanastoja ja harjoituksia eri aihekokonaisuuksiin liittyen. Myös erilaiset verkkotyökalut, kuten sähköiset sanakirjat ja korpukset tulevat opiskelijoille tutuiksi. Sovelluksia ei kuitenkaan käytetä vain niiden itsensä takia – niistä pyritään kurssin tavoitteet huomioon ottaen ottamaan oikeasti kaikki hyöty irti.

Tavoitteena kurssilla on toki oppia myös ruotsia, mutta kurssilla opitaan paljon myös sellaista, mikä ei ole eksplisiittisesti kurssin tavoitteissa. Oppimisalustoja käyttämällä opittaan verkossa kommunikointia, tiedonhakua ja sosiaalisia taitoja; siis jokaiselle yliopistosta valmistuneelle tärkeitä työelämätaitoja. Kurssilla asiat vain satutaan tekemään lisäksi ruotsin kielellä!